Skip to content

Follow us!

FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 300KM (BIH)

Kontaktirajte nas

Politika privatnosti

OPĆI USLOVI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Prema obavezama koje za Skate-skejt d.o.o. Sarajevo, Adija Mulabegovića bb, Sarajevo (dalje: Skate Sarajevo) ima u odnosu na domen zaštite ličnih podataka, provode se odgovarajući koraci kojima se reguliše zaštita ličnih podataka, sa punom sviješću o važnosti istih za sva fizička lica. U Bosni i Hercegovini osnovni propis na kojem se temelji zaštita ličnih podataka jeste Zakon o zaštiti ličnih podataka (Sl. Glasnik BiH br 49/06, 76/11 i 89/11). Shodno navedenom Zakonu (dalje: ZZLP), kao i pravnoj regulativi uvedenoj Regulativom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Skate Sarajevo kao kontrolor ličnih podataka mora osigurati da pojedinci dobiju i kontinuirano dobijaju informacije o ličnim podacima koji se u okviru aktivnosti Skate Sarajevo obrađuju.

Skate Sarajevo prikuplja lične podatke iz zakonitih izvora, u skladu sa pravnim propisima i pravno prihvaćenim praksama. Sve zbirke ličnih podataka koje Skate Sarajevo u svom radu kreira, obavezna je prijaviti Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) kao nadzornom tijelu u tom domenu, i to kroz prijavu evidencija koje obavezno sadrže:

 1. a) naziv zbirke ličnih podataka;
 2. b) ime, prezime i adresu kontrolora podataka i obrađivača podataka, stvarno

mjesto obrade podataka (uključujući i tehničku obradu), kao i ostale aktivnosti

obrađivača podataka u vezi s obradom ličnih podataka

 1. c) svrhu obrade podataka
 2. d) zakonsku osnovu za obradu
 3. e) vrstu podataka koji se obrađuju
 4. f) kategorije nosilaca podataka
 5. g) izvor podataka i način prikupljanja
 6. h) vrstu prenesenih podataka, primaoce tih podataka i zakonsku osnovu za

prijenos

 1. i) rokove za brisanje određenih vrsta podataka
 2. j) prijenos podataka iz inozemstva, odnosno iznošenje podataka iz Bosne i Hercegovine s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog korisnika ličnih podataka, te svrhu za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom lica na koje se podaci odnose
 3. k) naznaku preduzetih mjera zaštite ličnih podataka.

Skate Sarajevo je obavezan čuvati i štititi lične podatke na odgovarajući način, tako da neće doći do neovlaštenog otkrivanja podataka osobama koje nisu ovlaštene da istima raspolažu.

U tom smislu i u te svrhe, Skate Sarajevo je obavezan donijeti i provoditi Plan sigurnosti ličnih podataka, koji garantira kako nadzornom tijelu, tako i pojedincima da se zaštita ličnih podataka provodi na primjeren način. Skate Sarajevo neće prenositi, posuđivati ili prodavati lične podatke trećoj strani bez prethodne obavijesti nosioca podataka i dobijanja pristanka u pismenom obliku. Skate Sarajevo također neće obrađivati podatke bez odgovarajućih zaštitnih mjera te će iste obraditi samo u okviru zakonskih pravnih osnova, odnosno pravne regulative, te utvrđenih svrha obrade ličnih podataka.

U smislu ovih Općih uslova zaštite ličnih podataka koristi se terminologija propisana odredbama ZZLP, a naročito terminologija predviđena čl. 3. istog Zakona.

PODACI O KONTROLORU I ODGOVORNOJ OSOBI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Kontrolor u smislu ovih Općih uslova jeste pravna osoba Skate Sarajevo d.o.o. Sarajevo, adresa Adija Mulabegovića bb, Sarajevo.

Skate Sarajevo može odrediti zaposlenika odgovornog za provedbu poslova i aktivnosti u vezi sa zaštitom ličnih podataka, a jedinstveni kontakt u vezi sa pitanjima zaštite ličnih podataka jeste info@skatesarajevo.com.

PRENOS LIČNIH PODATAKA

Skate Sarajevo može, s ciljem provedbe aktivnosti preduzetih na zahtjev nosioca podataka, ili ako je to potrebno radi izvršenja preuzetih obaveza ili ugovora ili podrške aktivnostima prilikom izvršenja obaveza ili ugovora, izvršiti prenos ličnih podataka na

područje izvan Bosne i Hercegovine drugim pravnim licima i/ili organizacijama koje djeluju kao obrađivači za Skate Sarajevo.

AZLP je ovlaštena da daje mišljenje o prihvatljivosti prenosa ličnih podataka van granica Bosne i Hercegovine u skladu sa ZZLP. Sa svim obrađivačima u zemlji i inozemstvu Skate Sarajevo zaključuje odgovarajuće sporazume o obradi podataka koji sadrže obavezne klauzule propisane u ZZLP ili Općoj uredbi za zaštitu ličnih podataka Evropske Unije (GDPR) u dijelovima u kojima ista nije u koliziji sa pozitivnim pravnim normama u Bosni i Hercegovini.

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

U skladu sa svojim aktivnostima, potrebama, obavezama i prijavljenim evidencijama zbirki ličnih podataka, Skate Sarajevo će prikupljati i obrađivati podatke o polu, dobi,

obrazovanju, zaposlenju, o geografskoj lokaciji, podatke kao što su telefonski broj, e-mail adresa, adresa, podaci o JMBG, podatke iz ličnih dokumenata podnesenim Skate Sarajevo u skladu sa definiranom zakonitom svrhom, te druge podatke od značaja za provedbu zakonitih aktivnosti Skate Sarajevo.

Evidencije zbirki ličnih podataka Skate Sarajevo javno su dostupne u Glavnom registru dostupnom na Internet stranici AZLP.

PRAVNA OSNOVA OBRADE I SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA

Skate Sarajevo prikuplja i obrađuje lične podatke u sljedeće svrhe, odnosno temeljem sljedećih osnova:

 1. a) u svrhu izvršavanja ugovornih ili predugovornih obaveza – podaci kojima je neophodno raspolagati, odnosno koje je neophodno obrađivati da bi se realizirale obaveze koje proizilaze iz pravnih odnosa Skate Sarajevo i fizičkih i pravnih osoba;
 2. b) na osnovu pravnih propisa – podaci kojima je neophodno raspolagati, odnosno koje je neophodno obrađivati po osnovu obaveza koje proizilaze iz važećih akata državnih organa, a naročito zakonskih akata;
 3. c) na osnovu izričite i nedvosmislene saglasnosti nosioca podataka – podaci koje nosilac podataka jasno stavlja na raspolaganje Skate Sarajevo i daje pravo Skate Sarajevo da istim raspolaže za međusobno definirane svrhe. Saglasnost se daje u pismenoj formi.

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Primaoci ličnih podataka su pravne osobe (najčešće državni organi) koje su na osnovu radno-pravnog zakonodavstva, sporazuma o obradi ličnih podataka u skladu sa važećim pravom, ili ugovornih ili profesionalnih obaveza na čuvanje tajne, dužni poštovati i štititi povjerljive podatke nosioca podataka. Skate Sarajevo je obavezan otkriti lične podatke trećim stranama ako je takva obaveza na prenos i/ili otkrivanje podatka nametnuta imperativnim normama pozitivnog prava (npr. krivično zakonodavstvo, propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, zakonite naredbe nadzornih tijela…)

Skate Sarajevo može sprovesti ispitivanje i dobiti informacije o ličnim i drugim podacima ako su isti nužni radi postizanja svrhe ispunjavanja ugovornih obaveza i/ili postoji pravna osnova za takvo ispitivanje i prikupljanje.

TRAJANJE POHRANE LIČNIH PODATAKA

Period čuvanja ličnih podataka zavisi od pravne osnove i svrhe obrade određene kategorije ličnih podataka. Lični podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađivani. Nakon ispunjenja svrhe njihove obrade, a ukoliko ne postoji druga pravna osnova ili ne postoji potreba za ostvarivanjem, izvršavanjem ili odbranom od pravnih zahtjeva, lični podaci će biti izbrisani, uništeni, blokirani ili učinjeni anonimnima.

PRAVA NOSILACA PODATAKA

Ukoliko nosilac podataka želi dobiti informacije o svim svrhama za koje Skate Sarajevo koristi njegove lične podatke, nosilac podataka to može ostvariti koristeći svoje pravo na pristup. U tom slučaju, Skate Sarajevo će mu dostaviti tačnu listu svih aktivnosti obrade u vezi s njegovim/njezinim ličnim podacima, te odgovarajuće pravne osnove.

Skate Sarajevo osigurava nosiocima podataka mogućnost ostvarivanja svojih prava, posebno pristupa ličnim podacima te ispravljanja ili brisanja ličnih podataka (gdje je to dopušteno pravnim propisima) i ostvarivanja prava na prigovor. Nosilac podataka može podnijeti zahtjev koji omogućava njegovu identifikaciju popunjavanjem posebnog obrasca te na drugi dokumentovani način kao što su usmeno na zapisnik, kroz pisani zahtjev, usmeni zahtjev podnesen video konferencijom, putem elektronske pošte ili na drugi način iz kojeg jasno proizilazi zahtjev nosioca podataka).

Na zahtjeve nosilaca podataka Skate Sarajevo se obavezuje odgovoriti u roku ne dužem od 30 dana. Obaveza Skate Sarajeva je da na zahtjev nosioca ličnih podataka u vezi sa njegovim podacima obezbijedi sve potrebne informacije najmanje jednog godišnje besplatno, bez naknade, a ukoliko nosilac podataka u tekućoj godini dodatno zahtijeva pružanje informacija, Skate Sarajevo će iste dostaviti uz odgovarajuću razumnu naknadu koja ne prelazi iznos troškova dostavljanja informacija.

U smislu ZZLP, nosilac podataka ima sljedeća prava:

 1. a) pravo na pristup ličnim podacima prikupljenim u vezi s njim, da isto jednostavno ostvari u razumnom roku, kako bi se upoznao s obradom i provjerio njezinu zakonitost;
 2. b) pravo da Skate Sarajevo, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega;
 3. c) pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave;
 4. d) pravo da Skate Sarajevo, bez nepotrebnog odlaganja, izbriše lične podatke koji se odnose na njega, osim u slučajevima predviđenim pozitivnim pravnim propisima, naročito ZZLP;
 5. e) pravo da prigovori i uskrati saglasnost za korištenje podataka u svrhe direktnog marketinga.

Saglasnost nosioca podataka nije i ne može biti trajna, te nosilac podataka ima pravo u svakom trenutku povući saglasnost za obradu svojih podataka, a Skate Sarajevo prestati sa obradom, osim ukoliko postoji pravni osnov, prevashodno pravni propis, koji zahtijeva daljnju obradu podataka bez saglasnosti nosioca.

Kontrolor podataka nije dužan da pruži informaciju o obradi ličnih podataka, niti da omogući pristup ličnim podacima ako bi se time mogla nanijeti značajna šteta legitimnim interesima sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:

 1. a) državnoj sigurnosti;
 2. b) odbrani;
 3. c) javnoj sigurnosti;
 4. d) preventivi, istrazi, otkrivanju krivičnih djela i gonjenju izvršilaca, te povredi etičkih pravila profesije;
 5. e) važnim privrednim i finansijskim interesima, uključujući monetarna, budžetsk i poreska pitanja;
 6. f) inspekcijskim i drugim kontrolnim dužnostima;
 7. g) zaštiti nosioca podataka ili pravima i slobodi drugih.

U slučaju sumnje na kršenje svojih prava, a bez obaveze da se prethodno obrati Skate Sarajevo, nosilac podataka se sukladno ZZLP obraća AZLP sa odgovarajućim zahtjevom.

Ukoliko su za nosioca podataka nastupile štetne posljedice usljed povrede prava na privatnost, a koja je skrivljena aktivnostima Sakte Sarajeva, isti je dužan nadoknaditi materijalnu ili nematerijalnu štetu. O visini naknade odlučuje nadležni sud.

PRAVILO MINIMIZIRANJA I OBAVEZA OBAVIJESTI

Skate Sarajevo je obavezan prikupljati i obrađivati samo one podatke koji su neophodni za sprovođenje zakonskih odredbi, ugovornih obaveza, svrha definisanih u saglasnosti i legitimnog interesa Skate Sarajeva.

Skate Sarajevo neće zasnovati ugovorni odnos tamo gdje druga strana odbija dati lične podatke ili prihvatiti obradu ličnih podataka, a koji su potrebni za zasnivanje i provedbu ugovornog odnosa u skladu sa obavezama proizišlim iz pravnih propisa.

O ličnim podacima koji nisu dobijeni direktno od nosioca podataka, a koje je Skate Sarajevo pribavio iz drugih izvora, Skate Sarajevo je dužan bez odlaganja obavijestiti nosioca podataka, a sve u skladu sa odredbama ZZLP.

OSTALE INFORMACIJE

Skate Sarajevo ima pravo izmijeniti ove Opće uslove zaštite ličnih podataka i privatnosti, a naročito radi usklađivanja sa pozitivnim pravnim propisima u domenu zaštite ličnih podataka.

Radi transparentnosti i informiranosti nosilaca podataka, Skate Sarajevo čini ove Opće uslove javno dostupnim putem službene Internet stranice Skate Sarajeva

Ukoliko postoji neko pitanje u vezi sa zaštitom ličnih podataka koje nije obrađeno kroz ove Opće uslove, ili se radi o pitanju iz odnosa sa nosiocem podataka koje nije regulirano ugovorom, na ta pitanja primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva, odnosno ZZLP i Opće uredbe za zaštitu ličnih podataka Evropske Unije u dijelovima u kojima ista nije u koliziji sa pozitivnim pravnim normama u Bosni i Hercegovini.